ASZF

A jelen alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) érvényesek a Obi Canon E.v (Profifordító Iroda). (1027 Budapest, Varsányi Irén u. 10.; Szolgáltató) és a részére megrendelést leadó vagy vele szerződést kötő másik fél (Megrendelő) (együttesen: Felek) közötti jogviszonyra. Az ÁSZF rendelkezéseitől a Felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

Eltérő megállapodás esetén az ÁSZF azon rendelkezései helyébe, amikről a Felek egyedi megállapodást kötöttek, az egyedi megállapodás rendelkezései lépnek, míg az egyedi megállapodásban nem rendezett kérdésekben az ÁSZF rendelkezései továbbra is érvényben maradnak.

Meghatározások

Szolgáltatás: fordítás, lokalizálás, konszekutív tolmácsolás, szinkrontolmácsolás, valamint lektorálás, feliratozás, hangalámondás amit a Megbízott végez a Megbízó részére.

Fordítás: a forrásnyelvről a célnyelvre történő írásos nyelvi közvetítő tevékenység.

Lokalizálás: Weboldalak adott, több nyelvre történő lefordítása

Konszekutív tolmácsolás: a forrásnyelvről a célnyelvre történő, hanghordozóra rögzíthető, szóbeli nyelvi közvetítő tevékenység, amely nem a forrásnyelven elhangzottakkal azonos időben, hanem azt követően, értelmes nyelvi egységenként történik.

Szinkrontolmácsolás: a forrásnyelvről a célnyelvre történő, hanghordozóra rögzíthető, szóbeli nyelvi közvetítő tevékenység, amely a forrásnyelven elhangzottakkal azonos időben történik.

(a Konszekutív tolmácsolás és a Szinkrontolmácsolás a továbbiakban együttesen: tolmácsolás)

Lektorálás: a célnyelvre már lefordított írásos szöveg összevetése a forrásnyelvi szöveggel.

Feliratozás: Adott nyelvű videókon egy más nyelvű írásos időzített szövegnek a megjelenítése

Hangalámondás: Adott nyelvű videókra egy másik nyelvű szóbeli időzített szövegnek a ráhelyezése

A fenti szolgáltatások a továbbiakban együttesen: fordítási szolgáltatások.

Az ÁSZF-ben előforduló további fogalmi rövidítések

Elektronikus adathordozó (a továbbiakban: EA): elektronikus levél (e-mail), internetes cím linkje, FTP (File Transfer Protocol) szerver, CD-ROM lemez, DVD, hordozható mágneslemez (floppy disk), USB drive és minden olyan eszköz, amely alkalmas adatok elektronikus tárolására, továbbítására és hordozására.

Hagyományos adathordozó (a továbbiakban HA): papír, telefax és minden olyan eszköz, amely alkalmas adatok papíralapú továbbítására (pl. pausz, dia, stb.)

Megbízás

A megbízás típusai:

 1. Normál megbízás: a fordítási szolgáltatásokat a Megbízott a megrendelés időpontjától számított minimum két munkanapos határidővel teljesíti, de nem több, mint napi 10.000 karaktert szóközzel (normál díjszabás)
 2. Expressz megbízás: a fordítási szolgáltatásokat a Megbízott a megrendelés időpontjától számított minimum két naptári napos határidővel teljesíti, de nem több mint napi 10.000 karaktert szóközzel (a normál díjszabás 1,5-szerese)
 3. Azonnali megbízás: a fordítási szolgáltatásokat a Megbízott a megrendelés időpontjától számított 24 órán belül teljesíti, de nem több mint napi 10.000 karaktert szóközzel (a normál díjszabás kétszerese)

A Megbízáshoz szükséges információk

Előzetes tájékoztatás a felhasználás céljairól

A Megbízott jogosult tájékozódni a fordítási szolgáltatások végeredményének felhasználásáról. A felhasználás

 1. a) fordítás esetén lehet:

1) tájékoztató jellegű, belső felhasználásra készült dokumentum

2) zárt körben publikált vagy jogi vonatkozású dokumentum

3) nyilvánosan megjelenő, publikált dokumentum

4) az előző három pontban nem felsorolt, azonban olyan célú felhasználás, amellyel a fordító(k)nak a fordítás szempontjából feltétlen tisztában kell lennie

 1. b) tolmácsolás esetén lehet:

5) üzleti tárgyalás, üzletfelek közötti kapcsolattartás vagy cégen belüli kapcsolattartás

6) hangrögzítésre vagy jegyzőkönyvbe és más HA/EA formátumban rögzített hatósági nyelvi közvetítés

7) konferenciákon, bármely nyilvános vagy zárt összejövetelen, valamint tömegkommunikációs közvetítéseken zajló tolmácsolás

8) az előző három pontban nem felsorolt, azonban olyan célú felhasználás, amellyel a tolmács(ok)nak a tolmácsolás szempontjából feltétlen tisztában kell lennie

Hiányos tájékoztatásból, valamint eltérő felhasználásból eredő kár

Amennyiben a Megbízó részéről a tájékoztatás nem vagy hiányosan történik meg, a Megbízott az a)1) és a b)1) pontok színvonalának megfelelően, a legjobb tudása szerint köteles a szolgáltatás végzésére. Amennyiben a Megbízó a fordítást a megadottaktól eltérően használja fel, az eltérő felhasználásból eredő minden kár kizárólag a Megbízót terheli.

Fordítási minta, tolmácsoláshoz szükséges segédanyagok

A Megbízott jogosult a fordítási szolgáltatások nyújtását megelőzően EA/HA mintát kérni a fordítandó dokumentumból, illetve tolmácsolás esetén a tolmácsolás tárgyát képező szakterülettel kapcsolatos EA/HA formátumban lévő dokumentumokat igényelni a Megbízótól. A Megbízott jelezni köteles, hogy a fordítandó dokumentumból mekkora mintára van szüksége pontos fordítási árajánlat benyújtásához. Amennyiben a Megbízó nem bocsát mintát (vagy a teljes fordítandó dokumentumot) a Megbízott rendelkezésére, a Megbízott csak tájékoztató jellegű ajánlatot ad, amelyet a teljes fordítandó dokumentum kézhezvételét követően kiegészíthet, módosíthat, illetve új, végleges árajánlatot készíthet.

Előzetes becslés a forrásnyelvi szövegek / dokumentumok alapján

Amennyiben a forrásnyelvi szöveg elektronikus, szövegszerkesztő szoftverben megírt formátumban létezik (pl. .doc, .txt, .rtf kiterjesztéssel), a Megbízó felkérheti a Megbízottat a forrásnyelvben előforduló karaktermennyiség becslésére, amelyet a Megbízott köteles a Megbízó rendelkezésére bocsátani maximálisan +/-20%-os eltérési pontossággal. Minden egyéb, pl. táblázatkezelő (pl .xls vagy .cvs kiterjesztésű), prezentációkészítő (pl. .ppt kiterjesztésű), hordozható dokumentum formátumú (.pdf kiterjesztésű), papíralapú és minden egyéb formában meglévő forrásnyelvi szöveg esetében a Megbízott csak tájékoztató jellegű becslést ad a karaktermennyiséget illetően.

Minimális fordítási/lektorálási mennyiség

A Megbízott által vállalt minimális fordítási/lektorálási mennyiség – fájlkonverziót nem igénylő megbízások esetében – 1.500 forrásnyelvi leütés szóközökkel. Az ennél kisebb mennyiségű fordításra/lektorálásra vonatkozó megbízás esetében a Megbízott a minimális mennyiség mindenkori díjának megfelelő összeget számláz ki a Megbízónak.

Tolmácsolási idő

A tolmácsolási idő a tolmács helyszínre történő megérkezésétől a távozásáig tartó teljes időtartam. A tolmács napi 4 órát meg nem haladó rendelkezésre állása esetén a Megbízott félnapos díjat számít fel. A Megbízott egész napos díjat számít fel a tolmács napi 4 órát meghaladó, de 8 óránál nem hosszabb rendelkezésre állása esetén. A Megbízott kiegészítő díjat számít fel, ha a tolmács napi 8 órát meghaladó munkát végez.

A napi harminc percet meghaladó szinkrontolmácsolás esetén a tolmácsolási munkát két fő látja el.

 1. Az ÁSZF tárgya és időtartama: 
 • A Szolgáltató vállalja a megrendelőben részletezett feladat teljesítését az igénynek megfelelő minőségben az adott határidőre. 
 • A feladat részletezése a megrendelőben történik, ami ennek a keretszerződésnek a szerves részét képezi. A megrendelőlap minden olyan részletet és információt tartalmaz, ami a feladatot vagy projektet jellemzi.


 1. A teljesítés: 
 • A Szolgáltató a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. A Szolgáltató a feladatot a megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező alvállalkozójával, illetve alkalmazottjával látja el. 
 • A Megrendelő köteles a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és a szerződésszerű teljesítést elfogadni 
 • A Szerződő felek szükség esetén kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet, különösen, ha felmerülő új körülmények veszélyeztetik, késleltetik, vagy gátolják a vállalt kötelezettség teljesítését. 

 

 1. Díjazás és fizetési feltételek: 
 • A Szolgáltató a feladat díjazását, illetve a lentebb nem részletezett fizetési feltételeket a megrendelőben állapítja meg.
 • A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató részére az őt megillető díjat a lentebb meghatározott módon fizeti ki. 
 • A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató az általa teljesített munkákról a megrendelőkben meghatározott díjakról pár napon belül e-számlákat fog kiállítani és a Megrendelőhöz eljuttatni emailben, elektronikus formában. 
 • A Megrendelő vállalja, hogy a számla beérkezését követő 8 napon belül a Szolgáltató díját pénzügyileg rendezi. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató jogosult a jogszabályokban biztosított módon, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani, amelyet a Megrendelő megfizetni köteles. 

 

 1. Reklamációk: 
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy írott feladatok (fordítás, lokalizálás, feliratozás) esetén, ahol a mennyiség meghaladja a 15 oldalt, a munka leadása elött, illetve legkésőbb a munka leadása után számított 15 napig jogában áll az elvégzett munkát megvizsgálni és bárminemű reklamációt, elmaradást, nem teljesítést, kifogást jelezni. A leadástól számított 30 nap után a Szolgáltató reklamációt nem fogad el. Szóbeli projektek (pl. tolmácsolás) esetén a reklamáció igényét legkésőbb csak a munka elkezdése után 1 órával tudunk elfogadni reklamációt. Ebben az esetben kérjük mielőbb jelezni a helyzet sebes orvoslása érdekében.

 

 1. Titoktartás: 

Tekintve, hogy szerződő felek olyan információkkal rendelkeznek, illetve olyan információhoz jutnak a feladatokból álló projekt közben, melyek szerződő felek lényeges gazdasági, jogi és egyéb érdekeit érintik, ezért a jelen megállapodásba foglalt kölcsönös kötelezettségek figyelembevételével szerződő felek a következőkben állapodnak meg. 

 • A következő 5.2. pontban foglaltaknak megfelelően minősített és megjelölt védett információkra vonatkozóan, melyeket a Szolgáltató vesz át a Megrendelőtől, vagy a szerződő felek tudomására eljut, a következő használati, sokszorosítási és feltárási korlátozások alkalmazandók: 
 • Szerződő felek ugyanolyan mértékű gondossággal alkalmazza a projektben résztvevők által feltárt védett információkat, mint amilyen gondossággal a saját védett információit alkalmazza, feltéve azonban, hogy az ilyen gondosság legalább az ésszerű körültekintés szokványos kritériumait kielégíti.
 • Szerződő felek a védett információkat csupán a projektre nézve célirányosan használhatják fel, ezen információk a szolgáltató által megbízott partnerein, alvállalkozóin, illetve alkalmazottjain kívül más részére történő átadása illetve elérhetővé tétele, más célra történő felhasználása a másik fél írásbeli engedélye nélkül tilos.
 • Szerződő felek kifejezetten vállalják, hogy a védett információk nyilvánosságra hozatalát, az előző pontban meghatározottakon kívül, harmadik személy részére való hozzáférését kifejezetten elkerüli. 
 • Védett információnak minősül
  • minden a Megrendelő által fordításra / lektorálásra / tolmácsolásra /egyéb szolgáltatásaira átadott adat, melyet a Szolgáltató ezen szerződésre hivatkozva írott vagy elektronikus úton juttat el Szolgáltató részére.
  • Minden információ, közlés, irat, dokumentum, adat, tény, ami a projekt közben merül fel, vagy ami a projekt közben kerül a szerződő felek tudomására 
 • E megállapodás értelmezésében nem minősül védett információnak az olyan közlés vagy információ, amely
  • a Szolgáltató jogos birtokában volt a felé történt feltárásának időpontját megelőzően,
  • amelyik a nyilvános szférába tartozó volt a Szolgáltató felé történt feltárásának időpontját megelőzően,
  • amely a nyilvános szférába kerül publikáció útján vagy egyéb módon, kivéve, ha erre a szerződő felek illetéktelen eljárása vagy mulasztása révén kerül sor,
  • harmadik fél által adott olyan információ, mely nem rója a szerződő felekre az ilyen információ bizalmas kezelésének kötelezettségét. 
 • Szerződő felek vállalják, hogy ezen megállapodásba foglalt valamennyi kötelezettségük kiterjed a szerződő felek alkalmazottaira, tanácsadóira, ügynökeire, továbbá hogy ezen megállapodásuk érvényben marad a projekt végét követően a védett információk megsemmisítéséig, visszaadásáig. 

 

 1. Megnemkerülési szándéknyilatkozat 
 • Felek kijelentik, hogy a hosszútávú sikeres és gyümölcsöző üzleti kapcsolat érdekében nem szándékozzák kikerülni egymást. Az együttműködés során megismert másik fél üzleti partnereivel, ügyfeleivel, alvállalkozóival, alkalmazottjaival, az adott fél sem közvetve, sem közvetetten nem létesít külön üzleti kapcsolatot, még abban az esetben sem, ha az ügyfél, partner, alvállalkozó vagy alkalmazott közvetlenül megkeresi, számára ajánlatot nem ad az együttműködés ideje alatt, illetve annak megszűnése, megszűntetése esetén, a megszűnést vagy megszűntetést követő 5 évig. 
 • Továbbá, felek megállapodnak abban, hogy tolmácsolási, fordítási, illetve egyéb szolgáltatások munkadíjazásról a másik fél ügyfeleinek, partnereinek, alvállalkozóinak, illetve alkalmazottjainak nem nyilatkoznak, és általában tartózkodnak minden olyan magatartástól, amivel a másik fél ügyfeleit, partnereit, alvállalkozóit, alkalmazottjait magához csábítja, a hatáskörűbe tartozó ügyekben részrehajlás nélkül, a törvényes kereteknek megfelelően jár el 
 • Amennyiben a másik fél üzleti partnerei, ügyfelei, alvállalkozói, illetve alkalmazottjai üzleti célból mégis megkeresi, az adott fél a másik fél elérhetőségét adják meg. Amennyiben a másik fél üzleti partnerének, ügyfelének, alvállalkozójának, alkalmazottjának elérhetősége kiderül a munka folyamán, vagy ha átadásra kerül a munka nélkülözhetetlen részeként, akkor az adott fél bárminemű megkeresése esetén a kapcsolatfelvevőt a másik fél felé irányítja 
 • Felek megállapodnak abban, hogy ezen megnemkerülési szándéknyilatkozat pontjait az üzleti partnereire, ügyfeleire, alvállalkozóira, illetve alkalmazottjaira nézve érvényesítik. 
 • A fentiek mulasztásából illetve szándékos kihagyásából eredő károkat a mulasztó fél köteles megtéríteni a másik félnek.

 

 

 1. Egyéb rendelkezések:

 

 • A felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a szerződés változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.
 • A Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult írásban – a másik félhez címzetten, indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződésben írt kötelezettségeket megszegi. Ez nem mentesíti a Megrendelőt az addig elvégzett munka díjának a kifizetése alól. 
 • A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni; ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.  
 • Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a felek a Polgári Törvénykönyv és a Magyar Jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak